Bokningsvillkor

Avtalsvillkor för hyra av uppställningsplats för tält, husvagn och husbil

Detta avtal gäller, tillsammans med bifogade ordningsregler, för uthyrning av uppställningsplats för tält, husvagn och husbil. För vistelse längre än 30 dagar där campingplatsen bestämmer datum för tillträde och avresa, gäller ”Avtal Säsongscamping”.

Camping Key Europe
Denna campingplats är medlem i SCR Svensk Camping där Camping Key Europe eller Camping-ID är obligatoriskt för boende på campingplatsen.

Åldersgräns för bokning och tillträde
För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Vid gruppbokning ska minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldersgräns anges i samband med bokningen. Ensam förälder som bor med flera barn är dock undantagen från detta krav. Vid oklarhet, kontrollera vad som gäller på aktuell campingplats. Legitimering kan komma att ske vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till uppställningsplatsen.

Bokningsavgift
Om du bokar i förväg kan en bokningsavgift komma att tas ut på max 125 kr per uppställningsplats.

Bokningsbekräftelse
Du ska få en skriftlig bekräftelse på din bokning. Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du bokat. Hittar du felaktigheter i bekräftelsen, ska du upplysa oss om detta snarast.

När blir min bokning bindande?
Bokningen blir bindande när du erhållit en bekräftelse på din bokning från oss. Den kan göras på olika sätt, skriftligen, via e-post eller genom ett bokningssystem på internet.

Öppet köp i 24 timmar
Du har öppet köp i 24 timmar om det är mer än 7 dagar kvar till ankomst.

Betalning

Vid bokning tidigare än 40 dagar före ankomstdag
Om du bokar tidigare än 40 dagar före ankomst kan du välja att betala hela beloppet direkt eller att göra en första delbetalning om 10 % dock minst 500 kr. Vid belopp mindre än 500 kr så ska hela beloppet betalas direkt. Den första delbetalningen ska göras inom 10 dagar från det att bokningen blir bindande. Delbetalningen fungerar som en handpenning och räknas sedan av från slutbetalningen.

Om du väljer att delbetala bokningen och även valt att köpa ett avbeställningsskydd, så ska kostnaden för detta betalas i samband med den första inbetalningen samt eventuell bokningsavgift.

Slutbetalning senast 40 dagar före ankomst – Om du valt att delbetala skall resterande belopp betalas senast 40 dagar före ankomst. Fakturaavgift kan tillkomma, men vid e-postfaktura tillämpas ingen avgift.

För bokningar som görs 40 dagar eller senare före ankomst
Om bokningen görs 40 dagar eller senare före ankomst skall slutbetalning göras i anslutning till bokningstillfället eller mot faktura med våra betalningsvillkor.

Sen eller utebliven betalning
Om du inte betalar eventuell första delbetalning i tid har vi rätt att annullera din bokning. Om du är sen med din slutbetalning och trots påminnelser inte betalar hela beloppet, räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Ändring och överlåtelse av bokning
Ändring av bokning kan göras mot en avgift på max 125 kr per bokning och tillfälle. Ändring av ankomst och avresa kan göras fram till 7 dagar innan ankomst i mån av plats. Varje ändring av den ursprungliga bokningen kortare tid än 7 dagar före incheckning kommer att betraktas som en avbokning (se avbokning) efterföljt av en ny bokning.

Överlåtelse av boende kan ske fram till 1 dag innan ankomst, under förutsättning att överlåtelsen gäller under samma tidsperiod och till samma pris och att den nya gästen uppfyller ålderskraven. Överlåtelse görs mot en avgift på max 125 kr.

Avresa tidigare än planerat
Om du väljer att avresa tidigare än planerat återbetalas inga pengar om inget annat överenskommits med oss.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen, skriftligen eller via e-post till oss eller vid förekommande fall via vår onlinebokning. För avbokning senare än 40 dagar före ankomstdag uttas en schablonbaserad ersättning enligt nedan.

Avbokningsvillkor
För avbokning gäller följande villkor (när reglerna för öppet köp inte gäller). Separata regler gäller om du har avbeställningsskydd (se nedan).

  • Sker avbokningen 40 dagar eller tidigare före tillträde ska du betala högst 10 % av det avtalade beloppet.
  • Sker avbokning 39-8 dagar före tillträde ska du betala högst 25 % av avtalat belopp.
  • Sker avbokningen 7-2 dagar före tillträde ska du betala högst 75 % av avtalat belopp.
  • Vid senare avbokning än 2 dagar före tillträdesdag enligt avtal, eller om du avbryter pågående vistelse utan giltigt skäl, återbetalas inga pengar och vi har rätt att ta betalt för eventuellt avtalat belopp som inte betalats in.

Avbeställningsskydd
Vid bokningstillfället kan du köpa ett avbeställningsskydd som gäller i kombination med nedanstående villkor. Kostnad avbeställningsskydd: max 250 kr.

Avbeställningsskyddet innebär att du kan avboka fram till avtalad ankomstdag. Avbokning måste dock ske så fort du vet att du inte kommer att kunna fullfölja avtalet på grund av någon av nedanstående händelser. Avbeställningsskyddet ger dig också rätt att avbryta pågående vistelse och återfå belopp motsvarande den del av vistelsetiden du inte kunnat nyttja om någon av punkterna nedan inträffar.

Giltiga skäl för att nyttja avbeställningsskyddet är:

  1. vid dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, dina föräldrar, barn, syskon eller medresenär,
  2. att det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning,
  3. vid inkallelse till försvarsmakten eller civilförsvaret eller
  4. om du på grund av arbetslöshet eller nyanställning är förhindrad att fullfölja din bokning.

Ditt förhinder måste kunna styrkas med relevant intyg, från t.ex. läkare eller försäkringsbolag. Intyget ska komma in till oss senast 30 dagar efter avbokningsdatum. Det belopp du ska återfå utbetalas senast 10 dagar efter att du har kommit in med intyg som visar att du har rätt att använda avbokningsskyddet.

Vad har jag för rättigheter?
I händelse av vårt avtalsbrott, allvarliga störningar eller om tjänsten i övrigt avviker från uppgifter som vi har lämnat eller vad du med fog har kunnat förvänta dig, har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Avtalsbrott eller annan brist i tjänsten som beror på orsaker utanför vår kontroll ger inte rätt till ersättning enligt detta avtal (se punkten gränser för campingplatsens kontrollansvar nedan).

Fel som uppstår under din vistelse ska omedelbart rapporteras till oss så att vi har möjlighet att avhjälpa felet. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning. Om du fått ersättning men inte är nöjd med denna ska du meddela oss detta inom 3 veckor (21 dagar) efter avresa. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via e-post. Vi rekommenderar e-post.

Gränser för campingplatsens kontrollansvar
För det fall vistelsen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför vår kontroll och som vi skäligen inte kunde förväntats ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Beror hindret på någon vi anlitat för att helt eller delvis genomföra campingtjänsten är vi fria från skadeståndsskyldighet endast om också den som vi har anlitat skulle vara fri enligt stycket ovan. Detsamma gäller om bristen beror på en leverantör som vi har anlitat eller någon annan i tidigare led.

Vad har jag för skyldigheter?
Under vistelsen på campingplatsen gäller bifogade ordningsföreskrifter. 

Överträdelse av ordningsföreskrifter för campingplatsen, eller brott mot avtalet i övrigt, kan leda till att avtalet sägs upp med omedelbar verkan. Vid avhysning beräknas förfallet belopp efter aktuellt dygnspris som tillämpats under den tid som du haft tillgång till platsen samt avdrag för beräknad skada. Eventuell mellanskillnad återbetalas senast 10 dagar efter avhysningen.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Om vi inte kan komma överens kan du bl.a. ta hjälp av följande tvistlösningsorgan:

Vi åtar oss inte att delta i andra alternativa tvistlösningsförfaranden än Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och Visita, men kommer att ta ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist. Det står dig även fritt att ta tvisten till allmän domstol.

Adress till ARN:
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se

Personuppgiftslagen

Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med bokning av uppställningsplats (såsom namn, adress och telefonnummer). Vi kommer att behandla personuppgifterna i syfte att administrera bokning och betalning samt för att i övrigt kunna fullgöra våra förpliktelser och tillvarata rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser.

Du har rätt att en gång per år utan kostnad, efter skriftlig begäran, få ta del av vilka uppgifter som registrerats, uppgift om hur dessa används, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter.

Om du lämnar ditt aktiva medgivande får vi använda personuppgifterna för marknadsföring av vår verksamhet.

Ångerrätt
Ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är undantagen avtal om inkvartering, logi eller fritidsaktivitet och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av uppställningsplats för tält, husvagn och husbil.

Translate »